O nás

Projekt je spolufinancovaný EÚ

Združenie obcí pod hradom Čičva založilo osem zemplínskych obcí – Hencovce,Kladzany, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce, Sedliská a Tovarné, v ktorých žije zhruba 7400 obyvateľov. Chotármi týchto obcí preteká rieka Ondava, nad ktorou sa týčia ruiny hradu Čičva.

Základnou úlohou Združenia samotného, ale aj jednotlivých obcí, je zabezpečiť všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľov, žijúcich na tomto území. Na otázku ako čo najlepšie podporiť realizáciu rozvojových aktivít, by mal dať odpoveď dokument – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom Čičva.

PHSR Združenia obcí pod hradom Čičva vznikal podľa metodiky danej zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Je to strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie do roku 2015, ktorý obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú. Cieľom tohto PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní Združenia obcí pod hradom Čičva, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, Prešovského samosprávneho kraja, so záujmami ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.